Νέος διαγωνισµός ΑΣΕΠ αρχές του 2012 ΄Οροι και µοριοδοτήσεις για 4.000 θέσεις την περίοδο 2012/13 – 2013/14


Πράσινο φως στο ΑΣΕΠ αναµένεται να δώσει την επόµενη περίοδο το υπουργείο Παιδείας για τη διοργάνωση και πραγµατοποίηση εντός του 2012 του 7ου κατά σειρά γενικού διαγωνισµού εκπαιδευτικών.

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι η προκήρυξη να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ το β’ εξάµηνο του 2011, ώστε η γραπτή εξέταση να γίνει το πρώτο τετράµηνο του 2012. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, όλα θα κριθούν µέχρι τον προσεχή Ιούνιο, όταν το υπουργείο Παιδείας θα έχει εικόνα για τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση... Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Oι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως προηγούµενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού.


Το 2010 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών ήταν συνολικά 11.466. Συγκεκριµένα, στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ήταν 3.930 και στη ∆ευτεροβάθµια 7.536. Αυτό σηµαίνει ότι από τα γυµνάσια, τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ υπέβαλαν αίτηση παραίτησης ένας στους εννέα καθηγητές. Η εκτίµηση παραγόντων του υπουργείου Παιδείας είναι ότι την τριετία 2011 - 2013 θα συνταξιοδοτηθούν πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνολικά, εκ των οποίων περίπου 20.000 θα συνταξιοδοτηθούν τη διετία 2012 - 2013. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ θα χρειαστεί να καλυφθούν περίπου 4.000 θέσεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14.

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές θα καθορίζουν τις προσλήψεις

Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, από το έτος 2012-13 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθµολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισµό του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ θα προκηρύσσει και θα διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό τον διορισµό ή την πρόσληψή τους στην Πρωτοβάθµια καιτη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τις σχολικές χρονιές 2012-13 και 2013-14 οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση την επιτυχία στον διαγωνισµό των εκπαιδευτικών,ο οποίος σύµφωνα µε το υπουργείο Παιδείας θα διεξαχθεί το 2012. Στον διαγωνισµό αυτό όπως και στον επόµενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ούτε για τη συµµετοχή ούτε για τον µόνιµο διορισµό. Στο πλαίσιο αυτο, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) µέχρι την περίοδο αυτή είναι τα ακόλουθα:

(α) Των τµηµάτων ΑΕΙ: Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής), Δηµοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής), Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικήςκαι Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών.

(β) Σχολής Νηπιαγωγών. (γ) Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. (δ) Διδακτορικό δίπλωµα ήµεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήµες της Αγωγής.

(ε) Καθηγητικών σχολών. Σημέιώνέται οτι καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου2, παρ. 5 τουΝ. 1894/1990 (ΦΕΚ110 Α’), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α’/20-11-2003), για τους διορισµούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος2004 και εφεξής νοούνται ταπανεπιστηµιακά τµήµατα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 και τοάρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και τωνκλάδων ΠΕ01 Θεολόγων,ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηµατικών,ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερµανικής Γλώσσας,ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Oικιακής Oικονοµίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων πανεπιστηµίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΠΕ19), καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Τι θα πρέπει να ξέρετε 
ποια είναι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτείται πτυχίο αΣΠαιτΕ πρώην ΣΕΛΕτΕ

4+1 αλλαγές στον νέο διαγωνισµό

ΜΕ ΠΕΝΤΕ σηµαντικέςαλλαγές θα πραγµατοποιηθεί ο νέος διαγωνισµός των εκπαιδευτικών:

(α) Δεν θα υπάρχει στην προκήρυξη αριθµός προσφερόµενων θέσεων.

(β) Θα γίνουν ριζικές αλλαγές κυρίως σε σχέση µε την ύλη.

(γ) Η συµµετοχή σε αυτό τον διαγωνισµό (7ο στη σειρά) όπως και στον επόµενο του 2014 δεν θα απαιτεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

(δ) Θα γίνει χωριστά ανά βαθµίδα, Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια.

(ε) Θα υπάρχουν νέοι όροι στη µοριοδότηση και την πρόσληψη.

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι ο νέος διαγωνισµός για την πρόσληψη εκπαιδευτικών να διεξαχθεί στις αρχές του 2012 και οι πρώτες προσλήψεις µέσω του διαγωνισµού να γίνουν τη σχολική χρονιά 2012-13.

Απαραίτητη η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην Πρωτοβάθµια ή τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,καθώς και πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (σύµφωνα και πάλι µε τη νέα νοµοθεσία για τους δυο πρώτους διαγωνισµούς – 2012 και 2014 – δεν θα είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας).

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

(α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος σπουδών τουλάχιστον εξαµηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή από οµάδες συνεργαζόµενων τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε αποφοίτους τµηµάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην Πρωτοβάθµια ή τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται µε απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται απότον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αξιολογείται µετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη.

(β) Με την κατοχή πτυχίου τµήµατος ΑΕΙ, το πρόγραµµα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού στην Πρωτοβάθµια ή τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας µετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, ενσυνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. (γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τµηµάτων ΑΕΙ.

(δ) Με την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής.

(ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της ΠαιδαγωγικήςΤεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα και αντίστοιχα από τον Διεπιστηµονικό Oργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης(ΔOΑΤΑΠ) / Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Oι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ταδιδακτορικά διπλώµατα πουχορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα από τον ΔOΑΤΑΠ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείµενό τους εµπίπτει στις επιστήµες της αγωγής.

Oι μετεχοντες στον διαγωνισµό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Oι πίνακες δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί ΑΣΕΠ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθµολογία προκύπτει από τον µέσο όρο βαθµολογίας σε όλες τις θεµατικές ενότητες. Η βαθµολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ουποψήφιος συγκεντρώνει µέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε µονάδες µε βαθµολογική κλίµακα από το ένα έως το εκατό και λαµβάνει τουλάχιστον πενήντα µονάδες σε κάθε θεµατική ενότητα.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συντάσσονται από το ΑΣΕΠ κατά κλάδο και ειδικότητα οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - ΠΕΕΠΔΕ), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση στον διαγωνισµό αυτόν ή σε τουλάχιστον έναν από τους δύο προηγούµενους διαγωνισµούς.

Για τους δύο πρώτους διαγωνισµούς – του 2012 και του 2014 – δεν θα είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας 

Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σειρά κατάταξης µετεχόντων

Η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις µονάδες που συγκέντρωσαν στον διαγωνισµό, από ακαδηµαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια (βλέπε πίνακα). Oι τελικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και στις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και ελέγχονται από τα αρµόδια τµήµατα του ΑΣΕΠ αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε προθεσµία δέκα ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. ∆εν αποτελεί λόγο ένστασης η αµφισβήτηση της βαθµολογίας.

Προϋπηρεσίες που µοριοδοτούνται

Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, η προϋπηρεσία που προσµετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων ορίζεται ως εξής:

(α) Στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του υπουργείου Παιδείας.

(β) Στα Μουσικά Σχολεία. (γ) Στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων.

(δ) Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

(ε) Στα Ναυτικά Λύκεια. (στ) Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.

(ζ) Στα Oλοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

(η) Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία. (θ) Στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων.

(ι) Σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί µέχρι 31-8-2005.

(ια) Για την εφαρµογή του προγράµµατος της Oλυµπιακής Εκπαίδευσης. (ιβ) Για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

(ιγ) Στα Σχολεία∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε).

(ιδ) Στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, υπουργείου των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α’).

(ιε) Στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του OργανισµούΤουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OΤΕΚ).

(ιστ) Στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης, µετά την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), για την υλοποίηση προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ).

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ των υπηρεσιών γίνεται εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από (i) το υπουργείο ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ή από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, (ii) τους αρµόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Oλοήµερα Σχολεία και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, (iii) το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δηµόσια Ναυτικά Λύκεια πριν από την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, (iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, (v) τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, (vi) φορείς των χωρών µελώντης Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος υπουργείου, (vii) το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για τα ΤΕΕ του OΤΕΚ. και viii) το υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης γιατην υλοποίηση προγραµµάτων για ΑµΕΑ στις σχολικές µονάδες του Εθνικού Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηµατικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερµανικών και ΠΕ11Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Oργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (OΑΕ∆), τα οποία αντικατέστησαν τις Σχολές Μαθητείαςτου OΑΕ∆ εντάσσονται, ύστερα από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Oι ανωτέρω αποκτούν δικαίωµα διορισµού σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων υπολογίζεται από 17-2-1999 µέχρι το ήµισυ υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου. Oι ανωτέρω αποκτούν δικαίωµα διορισµού σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010-11, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, υπολογίζεταιως πραγµατική, κατάτην έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’).

Από ποιους φορείς θα πρέπει να έχει γίνει η πρόσληψη για να προσµετράται 

Δεύτερη ευκαιρία η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το ήµισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου,

Ετοιµος ο πρώτος διαγωνισµός δασκάλων - νηπιαγωγών ΕΑΕ

Εχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση για την πραγµατοποίηση του διαγωνισµού που αφορά την πρόσληψη 300 εκπαιδευτικών (δασκάλων και νηπιαγωγών)

Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στην Ειδική αγωγή θα φτάσει σε 500. μέσω γραπτού διαγωνισµού από το ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 300 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι (60%) στα σχολεία Ειδικής αγωγής, ενώ οι λοιπές 200 θέσεις (40%) θα καλυφθούν από τους πίνακες αναπληρωτών που διατηρεί το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισµό διορισµού δασκάλων και νηπιαγωγών σε σχολεία Ειδικής αγωγής, καθώς µέχρι σήµερα οι θέσεις αυτές καλύπτονταν είτε µε µεταθέσεις και αποσπάσεις µόνιµων εκπαιδευτικών Γενικής αγωγής είτε από απόφοιτους σεµιναρίων επιµόρφωσης, µεταπτυχιακών στην Ειδική αγωγή κ.λπ. Oι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αφορούν 282 δασκάλους 71 (∆ασκάλων ΕΑΕ) και 18 νηπιαγωγούς ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) για τα σχολεία Ειδικής αγωγής. Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος οι απόφοιτοι των δύο τµηµάτων Ειδικής αγωγής ΑΕΙ, δηλαδή του τµήµατος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόµων µε Ειδικές ανάγκες του Πανεπιστηµίου μακεδονίας και του Παιδαγωγικού τµήµατος Ειδικής αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Τα Νέα - Χρήστος Κάτσικας xkatsikas@xkatsikas.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τα παιδιά της Χορωδίας»

Η κοινωνιολογία ως επιστήμη και η χρησιμότητά της