ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΑΝ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-227.677, 2310-229.871, fax.: 2310-269.291.Θεσσαλονίκῃ 21-2-2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Μετὰ πολλῆς τῆς χαρᾶς Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ μετάσχετε εἰς τὸ Θεολογικὸν Συνέδριον, ποὺ θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς καθʹ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Βογατσικοῦ 7), πρὸς ἱερὰν μνήμην καὶ τιμὴν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακήν, 12-13 Μαρτίου, σύμφωνα μὲ τὸ ἐπισυναπτόμενον πρόγραμμα. Μετ΄ εὐχῶν καὶ ἐξαιρέτου τιμῆς Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
✞ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σάββατον 12 Μαρτίου 2011

9:00 – 10:00 : Ὕμνοι πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἀπό τὴν Βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Πρύτανι τοῦ Α.Π.Θ. τὸν Κοσμήτορα τοὺς Προέδρους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἒναρξις τοῦ συνεδρίου ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. κ. Ἄνθιμο


Α´ Συνεδρία 
Πρόεδρος Μιχαὴλ Τρίτος, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
10:00 – 10:20 : Δέσπω Λιάλιου, Ἀντιπρύτανις τοῦ Α.Π.Θ. : «Ἑνότητα προφητικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐμπειρίας κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ».
10:20 – 10:40 : Βασίλειος Τσίγκος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἡ θεολογικὴ βάση τοῦ ὅρου ʹκοινωνία θεώσεωςʹ στὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ».
10:40 - 11:00 Συζήτησις
11:00 - 11:30 Διάλειμμα


Β´ Συνεδρία 
Πρόεδρος Δημήτριος Καϊμάκης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
11:30 - 11:50 : Γεώργιος Μαρτζέλος, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς ʹἔρως ἀπόρρητοςʹ μεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ».
11:50 - 12:10 : Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις τοῦ filioque τῶν Λατίνων κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ».
12:10 - 12:30 : Συζήτησις

Γ´ Συνεδρία 

Πρόεδρος Χρῆστος Οἰκονόμου, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.
17:00 – 17:20 : Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ σὲ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὄψεις μιᾶς ἀσκητικῆς ἑρμηνευτικῆς».
17:20 – 17:40 : Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἡ ἁγιογραφικὴ τεκμηρίωσις τῆς περὶ ὑποστατικοῦ φωτὸς θέσεως τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ».
17:40 - 18:00 Συζήτησις
18:00 - 18:30 Διάλειμμα

Δ´ Συνεδρία
Πρόεδρος Ὁμότιμος Καθηγητής: Βασ. Ψευτογκᾶς
18:30 - 18:50 : Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ὁμιλητής. Οἱ ὁμιλίες του καὶ οἱ ἀκροατές του».
18:50 - 19:10 : Συμεὼν Πασχαλίδης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Α.Π.Θ. : «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ μοναχισμὸς τῆς ἐποχῆς του».
19:10 - 19:30 : Συζήτησις


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κυριακὴ 13 Μαρτίου 2011

Ε´ Συνεδρία 
Πρόεδρος Ὁμότιμος Καθηγητὴς: Γ. Mαντζαρίδης
12:00 – 12:20 : Ἀθανάσιος Καραθανάσης, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ λόγος πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπίκαιρος».
12:20 – 12:40 : Ἀνέστης Κεσελόπουλος, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ποιμένας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας».
12:40 – 13:00 : Μιλτιάδης Βάντσος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἡ φιλανθρωπία κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ».
13:00 - 13:30 Συζήτησις

ΣΤ´ Συνεδρία 
Πρόεδρος Ὁμότιμος Καθηγητὴς: Ἀντ. Παπαδόπουλος
18:00 – 18:20 : Ἄννα Κόλτσιου-Νικήτα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἡ στάση τοῦ βυζαντινοῦ λογίου Δημητρίου Κυδώνη ἔναντι τῆς θεολογίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ».
18:20 – 18:40 : Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἐγὼ εἰμί ὁ ὤν. Ἡ διαλεκτικὴ φύσεως καὶ προσώπου στὴ νεώτερη Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ ὁ θεολογικὸς ὁλισμὸς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ».
18:40 – 19:00 : Κωνσταντῖνος Μποζίνης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : «Ἀλληγορία καὶ ἱστορία στοὺς πανηγυρικοὺς λόγους τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ʹεἰς τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίουʹ».
19:00 - 19:30 Συζήτησις


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-227.677, 2310-229.871, fax.: 2310-269.291.-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Σᾶς προσκαλοῦμεν ὅπως μετάσχετε εἰς τὸ Γεῦμα τὸ ὁποῖον παρατίθεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας (Ἑρμοῦ 34) ἐπʹ εὐκαιρίᾳ τοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου πρὸς ἱερὰν μνήμην καὶ τιμὴν τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακήν, 12-13 Μαρτίου, καὶ ὥραν 14.00ʹ. Μετ΄ εὐχῶν καὶ τιμῆς Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

✞ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τα παιδιά της Χορωδίας»

Η κοινωνιολογία ως επιστήμη και η χρησιμότητά της